Feesten 2024

De samenkomsten van de feesten, die niet op de wekelijkse sabbat vallen, kunnen op een ander adres plaats vinden. Raadpleeg de agenda in de linkerkolom. Bij elke samenkomst wordt het adres vermeld.

Hoogtijden

Data 2024

Pesach - sedermaaltijd 
Lev. 23:5

22-04-2024 (maandagavond; geen samenkomst)

Feest van de ongezuurde broden (dag 1)
Lev. 23:7

23-04-2024 (dinsdag)

Feest van de ongezuurde broden (dag 7)
Lev. 23:8

29-04-2024 (maandag)

Wekenfeest
Lev. 23:9-22

16-06-2024 (zondag)

Dag van geklank
Lev. 23:23-25

03-10-2024 (donderdag)

Verzoendag
Lev. 23:26-32

12-10-2024 (zaterdag)

Loofhuttenfeest (dag 1)
Lev. 23:33-36a

17-10-2024 (donderdag)

Slotfeest/8e dag
Lev. 23:36b

24-10-2024 (donderdag)

 

Aansluitend op Pesach  
Als er één feest is dat zo verbonden is met de identiteit van Israël, dan is dat Pesach. Met Pesach wordt er niet alleen een volk verlost, maar ook een volk geboren. We lezen in Exodus dat er niet alleen Israëlieten uittrokken. Exodus 12:38 “Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee.”  Dit brengt Pesach meteen dicht bij huis. Wij zijn ook mensen van allerlei herkomst, gelovigen uit de heidenen. Door het geloof in de God van Israël, mogen wij delen in de redding en verlossing van Israël. Efeze 2:13-20 “Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. In die wetenschap mogen ook wij Pesach, het feest van de bevrijding en verlossing vieren, in verbondenheid met Israël.  In de week van ongezuurde broden ging het vooral om heiliging en afhankelijkheid van God.

Na het ontvangen van het offer van Jesjoea, begint onze levensheiliging. De gist die na Pesach nog gevonden werd in het huis deed men direct weg. De gist voor Pesach wegdoen is de bekering. Daarna begint de praktijk van alle dag, dan kun je nog iets tegenkomen, maar dan wel direct wegdoen! Gist is slechts een symbool en niet waar het om gaat, het gaat om het onreine, de zonde. Je eet immers na deze week gewoon weer gist, maar je begint niet opnieuw met zondigen. Paulus roept ons duidelijk op in de eerste brief van Korintiërs om het feest van de ongezuurde broden te vieren. Hij roept ons op om een christelijke, reine levenswandel te ontwikkelen, vrij van onreinheid en zonde. 1 Korinthe 5:6-8 “Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.


Tussen Pesach en week van de ongezuurde broden, zat nog een belangrijke gebeurtenis. Namelijk het beweegoffer, de eerstelingsgarve. Deze gebeurtenis wordt niet gezien als een feestdag. Leviticus 23:11 “Hij (de priester) moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.” De vervulling in Jesjoea vinden we op de eerste dag van de week, toen de vrouwen en discipelen het lege graf ontdekten. Hij is de Eersteling. 1 Korinthe 15:20 “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.”   Alles op aarde, inclusief dieren, mensen en oogst moest geheiligd worden voor God, moest aangeboden worden aan Hem. Deuteronomium 26:10 “En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE, uw God.”   Exodus 13:1-2 “Toen sprak de HEERE tot Mozes: Heilig voor Mij alle eerstgeborenen: alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort aan Mij toe.”  Paulus stelt dat als de eerstelingen heilig zijn dan is de hele oogst heilig.
Zie Romeinen 11:16 “En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.”  Israël was de eerste opbrengst van Gods werk en was daarmee geheiligd en apart gezet voor God.  Jeremia 2:3 “Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de HEERE.” Na de uittocht uit Egypte ging het volk op weg naar de Horeb om de wet in ontvangst te nemen. Een weg door de woestijn; richting Shavuot.  Het feest van de ongezuurde broden is het eerste opgangsfeest: Deuteronomium 16:16 “Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest.  Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen.

De week van ongezuurde broden 
Aansluitend op de sederavond, volgt de week van ongezuurde broden. 

De eersteling 
Leviticus 23:10-16 “Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden, met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. 

Pesach is net als Loofhuttenfeest een oogstfeest. De gerst- en tarweoogst vallen in Israël veel eerder dan bij ons. 

Er mocht door het volk niet geoogst worden, voor de ceremonie van de eerstelingsgarve, de eerste schoof. De eerste schoof moest naar de Priester in de Tempel worden gebracht. Pas daarna mocht er geoogst worden en van de nieuwe oogst worden gegeten. Deze dag van de eersteling verwijst naar Jesjoea die als eersteling uit de dood opstond. 1 Korinthe 15:20 “Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” Jesjoea is op de eerste dag van de week verschenen aan zijn discipelen. De Ceremonie van de eerstelingsgarve is het begin van de telling (50 dagen/7 weken + 1 dag) tot Shavoeot (het Wekenfeest) ook Pinksteren genoemd. In deze periode van 50 dagen wordt de vroege oogst binnengehaald. 

Ongezuurde broden 
De eerste dag (15e Nisan) is een Sabbat en de zevende dag (21e Nisan) is een Sabbat. Dit zijn heilige samenkomsten. Daar tussen is een week waarin alleen ongezuurd, zonder gist gegeten mag worden. Exodus 12:18-20 “In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de eenentwintigste dag van de maand. Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten.

Dit verwijst in de eerste plaats naar de uittocht. De Israëlieten hadden het deeg uit Egypte meegenomen, nog voordat het gerezen was. Van dat deeg hebben ze nog een aantal dagen broden kunnen bakken, ongezuurd dus. Gist is een beeld van de zonde die we moeten verwijderen uit ons leven. Op een hele praktische manier worden we er aan herinnerd en actief aangezet om zonden uit ons leven weg te doen.  Pesach is dus niet alleen een feest van verzoening en verlossing, door het bloed van het Lam, maar het is ook een feest van levensheiliging. Eerst de verzoening door het bloed van Jesjoea, daarna volgt de levensheiliging. Dit is de juiste volgorde, dit werkt niet andersom!  1 Korinthe 5:7-8 “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.”  Wij zijn dus ongezuurd, omdát ons Paaslam is geslacht. Het oude zuurdeeg hoort niet bij ons nieuwe leven. Dat is de les.  

Kinderverhalen: Vier je mee?

36371722 608099096242258 5909846188655378432 n

Bent u op zoek naar mooie kinderverhalen bij de Bijbelse feesten? Dan is “Vier je mee?” echt iets voor u. Het is een bundel met zes op de Bijbel gebaseerde verhalen, twee voor elk feest. In deze verhalen spelen kinderen de hoofdrol.

Een aantal 'juffen' uit onze gemeente hebben de verhalen geschreven onder redactie van Evert en Tineke van Balen.

Meer weten? Vierjemee@hotmail.com

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.