Feesten 2024

De samenkomsten van de feesten, die niet op de wekelijkse sabbat vallen, kunnen op een ander adres plaats vinden. Raadpleeg de agenda in de linkerkolom. Bij elke samenkomst wordt het adres vermeld.

Hoogtijden

Data 2024

Pesach - sedermaaltijd 
Lev. 23:5

22-04-2024 (maandagavond; geen samenkomst)

Feest van de ongezuurde broden (dag 1)
Lev. 23:7

23-04-2024 (dinsdag)

Feest van de ongezuurde broden (dag 7)
Lev. 23:8

29-04-2024 (maandag)

Wekenfeest
Lev. 23:9-22

16-06-2024 (zondag)

Dag van geklank
Lev. 23:23-25

03-10-2024 (donderdag)

Verzoendag
Lev. 23:26-32

12-10-2024 (zaterdag)

Loofhuttenfeest (dag 1)
Lev. 23:33-36a

17-10-2024 (donderdag)

Slotfeest/8e dag
Lev. 23:36b

24-10-2024 (donderdag)

 

Leviticus 23:23-25 “De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door Bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

 Numeri 29:1 “In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.”

andere vertalingen bij Numeri 29:1:  

 • “het zal u een dag des geklanks zijn”
 • “de eerste dag van de zevende maand zullen de hoorns schallen” 
 • “een dag van geschal”

Deze dag wordt Jom Teroea (dag van bazuingeschal) en Rosh Hashana (voor het joodse volk is dit een nieuwjaarsfeest, hoofd der dagen, start van een nieuw jaar) genoemd. Het is de start van het nieuwe begin en het afsluiten van iets ouds. Voor veel Joodse mensen beginnen nu de tien dagen van inkeer, als voorbereiding op Grote Verzoendag. We mogen vooruitkijken naar de komst van Messias, de laatste bazuin klinkt, Hij komt!  

Het is een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal. In Numeri lezen we dat er naast het vuuroffer, nog meer offers gebracht moesten worden: 

 • Brandoffer
 • Het bijbehorende graanoffer
 • Een geitenbok als zondoffer
 • Maandelijks brandoffer, met bijbehorend graanoffer (het was immers de eerste van de maand) 
 • Het voortdurende brandoffer, bijbehorende graanoffer, bijbehorende plengoffers

Dat was nogal wat, daar vulde je de dag wel mee. Daarnaast was het een sabbat. Het is een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal! Wat moesten ze gedenken? Helaas staat dat er niet. We zullen de rest van de Bijbel moeten onderzoeken om te zien welke betekenis dit feest voor ons heeft.Maar het begrip ‘gedenken’ kennen we wel; dit wordt veel in Gods Woord genoemd. De aankondiging door een bazuin kennen we ook wel. Ook dit wordt veelvuldig in Gods Woord genoemd, alleen al 23 keer in het tweede testament waarvan 14 keer in het boek Openbaring. Een rustdag, een gedenkdag aangekondigd met bazuingeschal, geen werk verrichten. Dat is een beetje een summiere omschrijving, wat moet je nu doen?  Blazen op de sjofar is voor ons niet gebruikelijk, voor Israël wel. Ze hebben 3000 jaar geleden de opdracht gekregen om de sjofar te blazen bij de nieuwe maan en de feesten: Psalm 81:4-5 “Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, en bepaling van de God van Jacob.”  En dat hebben ze altijd gedaan, zelfs toen ze verstrooid onder de volken waren, tot in de concentratie kampen aan toe!  

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt er gesproken over de sjofar of bazuin, een aantal voorbeelden op een rij: 

 • Genesis 22, Abraham moest zijn zoon Isaak offeren en God voorzag in een offer, een ram die met zijn horens verschrikt zat in de struiken. De eerste verwijzing naar een ramshoorn, die gebruikt werd voor het maken van de sjofar. (In vers 4 vinden we ook een verwijzing naar Jesjoea, naar het offer dat Hij bracht en dat Hij vervolgens na drie dagen opstond. Abraham sloeg op de derde dag van de reis zijn ogen op naar de plaats waar hij zijn zoon zou gaan offeren. Genesis 22: 4 “Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte.”)
 • Exodus 19, toen de wet op de berg Sinaï gegeven werd aan het volk, klonk de bazuin. Pas als de ramshoorn klonk mocht het volk opklimmen. Het volk moest zich gereed maken, zich heiligen, want op de derde dag (weer een verwijzing naar Jesjoea) zou God namelijk voor de ogen van het hele volk neerdalen op de berg Sinaï. Met zijn wet komt Hij naar het volk, waar oordeel en genade beiden in begrepen zijn.
 • Exodus 19:16-20 “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde.Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. 
 • Ook wordt er in de Psalmen veel opgeroepen om de bazuin te laten klinken.

Als de bazuin klonk dan stond er wat te gebeuren, dan was er verwachting, een aankondiging. 

Dat is duidelijk te zien in de geschiedenis van Jericho. We kennen de geschiedenis, het volk moest met zeven priesters achter de Ark aan, om de stadsmuren heenlopen en op zeven ramshorens blazen. Ze mochten niet praten, alleen maar bazuingeschal: aankondiging van het oordeel over Jericho en aankondiging van de overwinning. Op de zevende dag; zeven keer rondlopen en dan juichen, de muren gingen neer. Indrukwekkend schouwspel, niet praten alleen de bazuin klonk, een hemels geluid, een aankondiging.
Jozua 6:1-17 “Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten: er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de HEERE tegen Jozua: Zie, Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken. Zo moet u zes dagen doen. Zeven priesters moeten voor de ark uit zeven ramsbazuinen dragen. En u moet op de zevende dag zeven keer rondom de stad gaan, en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: Draag de ark van het verbond, en laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit. En tegen het volk zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust is voor de strijd, moet voor de ark van de HEERE uit trekken. En het gebeurde zoals Jozua tot het volk gesproken had. De zeven priesters die de zeven ramsbazuinen droegen, trokken voor het aangezicht van de HEERE uit en bliezen op de bazuinen, en de ark van het verbond van de HEERE kwam achter hen aan. Wie toegerust was voor de strijd, ging voor de priesters uit die de bazuinen bliezen, en de achterhoede kwam achter de ark aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Jozua had het volk echter geboden: U mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan, tot op de dag dat ik tegen u zeg: Juich! Dan moet u juichen. 
Hij liet de ark van de HEERE rondom de stad gaan, eenmaal eromheen. Toen kwamen zij weer in het kamp, en overnachtten in het kamp. Daarop stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark van de HEERE. De zeven priesters die de zeven ramsbazuinen droegen, voor de ark van de HEERE uit, liepen alsmaar door en bliezen op de bazuinen. Zij die toegerust waren voor de strijd, gingen voor hen uit en de achterhoede kwam achter de ark van de HEERE aan, terwijl men al lopend op de bazuinen blies. Zo gingen zij op de tweede dag eenmaal rondom de stad, en zij keerden terug in het kamp. Zo deden zij zes dagen lang. En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, en dat zij op dezelfde wijze rondom de stad gingen, zevenmaal. Alleen trokken zij op die dag zevenmaal rondom de stad. En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!


Wat een situatie! Zes dagen lang zonder te praten en alleen maar op de sjofar blazen! Dat was elke dag een hele tocht, in stilte gehoorzaam zijn.  De inwoners van Jericho hoorden het geluid van de sjofar maar wisten niet wat het betekende. Zo kun je veel dingen horen en lezen, maar de bedoeling niet begrijpen. Zij hoorden het geluid maar wisten niets van het naderende oordeel. Ja, ze wisten dat er iets ging gebeuren, maar niet dat het oordeel na zeven dagen zou komen en op deze manier. Zo gaat het vandaag de dag ook, mensen horen van alles, maar weten niet hoe en wanneer het oordeel komt! Ken jij het geluid van de bazuin? Weet je van het komende oordeel? 

Psalm 89:16-17 “Welzalig is het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven.

Het boek Openbaring is misschien wel het meest voor de hand liggende gedeelte waar er over de bazuin gesproken wordt. Er wordt maar liefst 13 keer gesproken over de bazuin! In hoofdstuk 8, 9, 10 en 11. De zeven gemeenten, boekrol met de zeven zegels, de zeven bazuinen die klinken en de zeven offerschalen. Telkens een aankondiging, de aankondiging van de komst van Jesjoea, waar het oordeel aan vooraf gaat.  

Openbaring 10:7 “Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals Hij Zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd.” (NBV) 

Wat een prachtig geheim! Dan denken we aan Psalm 89:16a “Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent!

Herkennen wij de bazuin? Of is het nog stil in ons leven en leven we gewoon rustig door alsof er niets aan de hand is… 

1 Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

God zal Zelf spreken, zal Zelf roepen. Net zoals Hijzelf de wet geschreven heeft, met Zijn vinger gegraveerd in de stenen tafels!  

Kinderverhalen: Vier je mee?

36371722 608099096242258 5909846188655378432 n

Bent u op zoek naar mooie kinderverhalen bij de Bijbelse feesten? Dan is “Vier je mee?” echt iets voor u. Het is een bundel met zes op de Bijbel gebaseerde verhalen, twee voor elk feest. In deze verhalen spelen kinderen de hoofdrol.

Een aantal 'juffen' uit onze gemeente hebben de verhalen geschreven onder redactie van Evert en Tineke van Balen.

Meer weten? Vierjemee@hotmail.com

Agenda

Bekijk de invulling van de komende samenkomsten (en de activiteiten rondom de feesten).

Feesten

icoon shofarHier komt u meer te weten over wat de Bijbelse feesten te zeggen hebben en hoe we invulling daaraan geven als gemeente.

Preken terugluisteren

icoon prekenLuister de preken en parasja's terug die de afgelopen tijd zijn gehouden in de gemeente.